مدل
  • مشخصات فیزیکی
  • طول به میلی متر
  • عرض به میلی متر
  • حفره دوربین