مدل
  • مشخصات فیزیکی
  • شکل هندسی
  • طول به میلی متر
  • عرض به میلی متر
  • قطر به میلی متر
  • فریم شیشه دوربین
  • تعداد دوربین