مدل
 • مشخصات فنی
 • GPU
 • USB 2.0
 • Bluetooth 4.0
 • 802.11n WLAN
 • تکنولوژی ساخت
 • تعداد هسته
 • فرکانس
 • مقدار حافظه
 • CID
 • توضیحات
 • مشخصات فیزیکی
 • تعداد پایه ها
 • طول به میلی متر
 • عرض به میلی متر
 • تعداد طبقات
 • نوع آی سی
 • نوع کاربرد
 • شرکت سازنده
  • -
  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
  •  16 گیگ
  •  1501004B385530304D03250D040631A6
  •  EMMC CID : 1501004B385530304D03250D040631A6 EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFFF96404002 EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100 EMMC Date: 03/2014 Rev.0x3 EMMC NAME: K8U00M , S/N: 621609990 EMMC NAME (HEX): 4B385530304D00 EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 14910 MB EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 2048 kB EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 2048 kB EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 kB EMMC Permanent Write Protection: No EMMC Temporary Write Protection: No EMMC Password Locked: No Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41) Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x00] No boot partition configured. Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x00. H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00 High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000] Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03 Device support partitioning feature Device can have enhanced tech. Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
  • -
  •  221
  •    
  •    
  •  1
  •  bga
  •  حافظه
  •  SAMSUNG
 • برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید

  • -
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  • -
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •